ประกาศขยายเวลาเพิ่ม
Karshine Mascot Design Contest

บริษัท คาร์ชายน์ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2547 และได้ผลิตสินค้าคาร์แคร์ภายใต้แบรนด์ คาร์ชายน์ ที่ผลิตเองในประเทศไทยออกสู่ตลาด ซึ่งในเวลานั้น ตลาดของผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์เกือบทั้งหมดในประเทศ เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ  แต่คาร์ชายน์มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตและสร้างตราสินค้าคาร์แคร์ของไทยขึ้นสู้กับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ด้วยความเชื่อที่ว่า คาร์ชายน์ สามารถผลิตได้ทัดเทียมหรือดีกว่าสินค้านำเข้า

     ปัจจุบันเราเป็นทั้งผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ ซึ่งมีการจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกไปจัดจำหน่ายยังต่างประเทศ  ขายสินค้าพร้อมบริการของ คาร์ชายน์ ในตลาด Traditional Trade และตลาด Modern Trade รวมทั้งศูนย์ล้างรถ ศูนย์บริการเคลือบแก้ว โชว์รูมรถยนต์ ศูนย์ซ่อม ร้านค้าต่างๆ และ เจ้าของรถยนต์ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ของ คาร์ชายน์ ต่างเชื่อมั่นในสินค้าที่มีคุณภาพสูง ในราคาเหมาะสม ที่คาร์ชายน์เรามีความเชื่อว่าการทำความสะอาดและดูแลบำรุงรักษารถยนต์ของคุณจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นภาพลักษณ์ดีขึ้นและนำไปสู่อารมณ์ที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้าของเราผลิตภัณฑ์ของคาร์ชายน์ไม่เพียงทำความสะอาดรถคุณเท่านั้นแต่หน้าที่ของเราคือการป้องกันและแก้ปัญหาความสะอาดให้ผู้ใช้รถทุกคน เราทำให้รถของคุณน่าใช้ขึ้นและหวังว่าจะทำให้ชีวิตคุณง่ายและมีความสุขขึ้นดังนั้นเราจึงเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีที่สุดและใส่ใจในทุกรายละเอียดของการออกแบบผลิตภัณฑ์คาร์ชายน์สำหรับลูกค้าของเรา

    ทางบริษัทคาร์ชายน์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงความสำคัญของMascot ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของบริษัท และสร้างเอกลักษณ์ให้เป็นที่จดจำของบุคคลทั่วไปมากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานการออกแบบ Karshine Mascot Design Contest ภายใต้แนวคิด “คาร์ชายน์ คาร์แคร์ของคุณ”

เงื่อนไขการประกวด
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดต้องเป็นนิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 35 ปี มีสัญชาติไทย
2. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานเป็นรายบุคคล หรือเป็นทีม (ไม่เกิน 3 คน / ทีม) มีสิทธิ์ส่งผลงานไม่จำกัด
แต่คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการรับเงินรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
3. การออกแบบ Mascot ให้ใช้โปรแกรมในการออกแบบเท่านั้น เช่น Photoshop, Illustrator หรือ 3D เป็นต้น ส่งผลงานโดยใช้ file งานนามสกุลใดนามสกุลหนึ่ง ดังนี้ jpg, psd, ai, pdf (ความละเอียดต้องไม่น้อยกว่า 300 dpi)
4. การออกแบบผลงานมาสคอต 1 ชิ้นงาน จะต้องมีมิติให้เห็นไม่น้อยกว่า 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องออกแบบด้วยตนเอง ไม่มีการลอกเลียนแบบจากที่อื่น หรือดัดแปลงจากตัวละคร ตัวการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้ว และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน หากมีการตรวจพบภายหลัง หรือมีผู้ทักท้วง ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใดๆ ขอตัดสิทธิ์การประกวดและการได้รับรางวัล
6. ผู้เข้าประกวดที่ผลงานเข้ารอบ 5 ท่าน ต้องเข้ามานำเสนอผลงานด้วยตัวเองที่บริษัท คาร์ชายน์ จำกัด
7. ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชนิดให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท คาร์ชายน์ จำกัด ที่จะสามารถนำผลงานไปปรับเปลี่ยนใช้งานตามความเหมาะสม
8. การดำเนินและการตัดสินอยู่ในดุลยพินิจจากคณะกรรมการ และการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 
 
เกณฑ์การตัดสินและพิจารณา
- Mascot มีลักษณะเป็นเพศชาย / พร้อมทั้งตั้งชื่อผลงาน
- รูปแบบของการออกแบบเป็นที่จดจำได้ง่าย
- ความคิดสร้างสรรค์
- การสื่อความหมายที่เหมาะสม
- สามารถนำไปใช้งานได้จริง
- การออกแบบมาสคอตต้องมีโลโก้และสีประจำบริษัทคาร์ชายน์อยู่ในงานออกแบบ
  (ดาวน์โหลดไฟล์โลโก้และสี  Download Link :   )
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร Download Click
2. ดาวน์โหลดโลโก้และโทนสี Download Click

 
รางวัล
รางวัลรวมมูลค่า 40,000 บาท
- รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัลมูลค่า  30,000 บาท
- รางวัล Popular Vote   เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
  (ตัดสินจากผลงานที่ได้รับการกดLikeมากที่สุด ใน facebook / KarshineAutoCare)
  ** ทุกผลงานที่ได้รับรางวัล หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฎหมายกำหนด
 
วิธีการและเงื่อนไขในการส่งผลงาน
1. ส่งผลงานในรูปแบบกระดาษขนาด A3 และติดบนฟิวเจอร์บอร์ด (รูปแบบการส่งผลงานต้องเป็นไปตามฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนดไว้)
2. ส่งแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลและอธิบายแนวความคิด(Concept) ของผลงานให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการเข้าใจได้มากที่สุด พร้อมพริ้นต์และแนบมาพร้อมกับผลงาน
3. บันทึกไฟล์งานต้นฉบับและไฟล์jpg / แบบฟอร์มใบสมัครลงบน CD หรือ DVD จำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 ผลงาน
4. ระยะเวลาการส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 28 เมษายน 2560 (ระยะเวลาส่งผลงาน 72 วัน) / ขยายเวลาเพิ่มเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
    เริ่มเปิดรับผลรางวัล Popular Vote 3 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2560  เวลา 00.00 น. (ขยายเวลาเพิ่มเป็นวันที่ 5 มิถุนายน 2560)
    ประกาศผลรางวัลและมอบรางวัล วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
5. ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) มาที่
   บริษัท คาร์ชายน์ จำกัด
   57 หมู่ 6 ถ.วิภาวดี-รังสิต ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
    (ผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราบนไปรษณีย์เป็นหลัก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  :
e-mail : contact@karshine.com  (หัวข้อ : ประกวดออกแบบMascot)
www.fb.com/KarshineAutoCare  (Inbox)
Line ID : @karshine


*** หมายเหตุ :  กรณีไม่มีผลงานที่ผ่านเกณฑ์การรับรางวัลในรางวัลหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ทางคณะผู้จัดประกวดจะ ขอยกเลิกการประกวด Mascot และนำเงินรางวัลส่งคืนทางบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดทางบริษัทจะไม่นำไปใช้ในทุกกรณี

URL Counter